Quản lý thông tin xấu    (27-07-2018 08:42:00)

     

Theo quy trình kiểm soát thông tin, bất cứ thông tin nào trước khi được đăng tải trên Huetourist đều phải qua khâu kiểm duyệt của đội ngũ nhân viên huetourist trước.

 

0913 558 464

yahoo support skype